تقویم رومیزی چوبی تبلیغاتی نفیس

تقویم رومیزی با پایه چوبی جزو تقویم های رومیزی نفیس تر می باشد که مورد استقبال مدیران جهت قرار گرفتن بر روی میز و نگه داشتن آن می شود. خاص بودن و تفاوت در کوچکترین اجزا باعث می شود که یک محصول یا هدیه به نسبت بقیه مورد انتخاب قرار گیرد و برگزیده شود.

تقویم رومیزی تبلیغاتی تقویم رومیزی تبلیغاتی

چاپ تقویم رومیزی - طراحی تقویم رومیزیچاپ تقویم رومیزی - طراحی تقویم رومیزی