تقویم رومیزی یادداشت دار

تقویم رومیزی با توجه به میزان کاربردی بودن و در معرض نمایش بودن جزو محصولات تبلیغاتی با زمان بازدهی بلندمدت هست. یکی از امکاناتی که باعث می شود تقویم های رومیزی باعث کاربردی تر شدن شود اضافه کردن جای خودکار یا جای یادداشت می باشد. که در کنار نمایش تاریخ همیشه یک کاغذ و خودکار را در دسترس شما قرار می دهد.

تقویم رومیزی تبلیغاتی یادداشت دار ۹۷تقویم رومیزی تبلیغاتی یادداشت دار ۹۷تقویم رومیزی تبلیغاتی یادداشت دار ۹۷تقویم رومیزی تبلیغاتی یادداشت دار ۹۷06050403mock-up1-copy023