تالاب میقان اراک در میان شعله های آتش

تالاب میقان اراک دچار حریق شد.

تالاب میقان اراک در میان شعله های آتش