عضو کنست اذعان کرد: ۲۴ گردان حماس در نوار غزه حضور دارند/ حتی یک گردان نابود نشده است

یکی از اعضای کنست رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حتی یک گردان نظامی حماس در نوار غزه نابود نشده است و همه ۲۴ گردان این جنبش در نوار غزه حضور دارند.

عضو کنست اذعان کرد:
۲۴ گردان حماس در نوار غزه حضور دارند/ حتی یک گردان نابود نشده است