غلبه بر عفونت سینوس بدون نیاز به دارو

حدود چهار درصد از کل بودجه درمان در کشورهای پیشرفته صرف درمان سینوزیت می‌شود. با توجه به آغاز فصل گرم و استفاده زیاد از کولر در ماشین ، منازل و محل کار شرایطی فراهم می شود تا این چالش موج افزایشی داشته باشد.

غلبه بر عفونت سینوس بدون نیاز به دارو

Read More