نوری که از آفتاب نمی‌تابد!

میدان اصلی شهر اراک با بی‌نظمی، اغتشاش فضایی، تداخل ترافیکی، عدم هماهنگی فضا، آشفتگی ارتباطات فضایی دست و پنجه نرم می‌کند، در گوشه‌ای از میدان اصلی شهر، پروژه‌ای با نام مجتمع آفتاب شبیه مجسمه‌ای عظیم خودنمایی می‌کند،ساختمانی که بیشتر شبیه یک زخم درمان ناپذیر است و گویا پزشکان از علاجش درمانده‌اند.

نوری که از آفتاب نمی‌تابد!

Read More